Profile Image1

Chief Data Officer

Name: Ashish Trivedi
Executive Engineer, Nagar Nigam Prayagraj
Prayagraj
Phone:
  • +91 9119803024
Address:
Prayagraj (Allahabad)