IdNameDesignationFrom DateTo DateStatusNotification
1Mrs. Kezhochole RhestoDeputy Director19 Sep, 2022-Current
2Mrs. Kezhochole RHETSODeputy director17 Jan, 2019-Former